انواع دریچه ها

 

 انواع دریچه ها :

 

1- دریچه سقفی و دیواری کناف 200 * 200 mm

 

 

2- دریچه سقفی و دیواری کناف 300 * 300 mm

 

 

3- دریچه سقفی و دیواری کناف 400 * 400 mm

 

 

4- دریچه سقفی و دیواری کناف 500 * 500 mm

 

 

5- دریچه سقفی و دیواری کناف 600 * 600 mm

 

 

6- دریچه سقفی و دیواری کناف 1200 * 600 mm