لیست قیمت اتحادیه کناف دراصفهان نرخنامه سال 93

نرخنامه مشخص شده طبق برآورد دقیق انجمن کنافکاران و کارشناسان کناف برآورد شده وبه تائید اتاق بازرگانی اصفهان میباشد.

1- سقف ساده تیپ A   با مصالح ودستمزد اجرا وبتونه کاری                                                 420/000  ریال

2- سقف ساده تیپ B   با مصالح ودستمزد اجرا وبتونه کاری                                                 395/000  ریال

3- دکور ساده ( باکس ونورمخفی ) بامصالح ودستمزد اجرا وبتونه کاری                                  430/000  ریال

4- اجرای طرح های موج ومنهنی کناف برحسب پانل یا مترمربع  ( با توافق طرفین میباشد )

5- دیوار     W111   7.5 cm      بامصالح ودستمزد اجرا وبتونه کاری                                        500/000  ریال

6- دیوار     W111   10 cm       بامصالح ودستمزد اجرا وبتونه کاری                                        520/000  ریال

7- دیوار     W112   10 cm      بامصالح ودستمزد اجرا وبتونه کاری (دو طرف پانل در هر طرف) 770/000  ریال

8- دیوار     W112   12 cm      بامصالح ودستمزد اجرا وبتونه کاری                                        780/000  ریال

9- دیوار     W112   15 cm      بامصالح ودستمزد اجرا وبتونه کاری                                        800/000  ریال

10- سقف آرمسترانگ  (click ) با مصالح وستمزد اجراو بتونه کاری                                      395/000  ریال

       ( قیمت تابل براساس نوع تایل متغییر است )

 

طرح های دور لوستر و طرح های ال سی دی برمبنای طرح بصورت توافقی میباشد

    (( اجرت نصب کناف کمتراز 30متر مربع با توافق طرفین صورت می پذیرد . ))

مشتری گرامی :

کلیه مراجعات به منازل ومحل کار توسط کارگران جهت خدمات با ارائه کارت شناسایی اتحادیه انجام می پذیرد.

کرایه حمل مصالح از محل فروشگاه تا محل نصب بعهده خریداران وکارفرمایان میباشد.

آدرس اتحادیه : چهارباغ عباسی بازار افتخار طبقه سوم آپارتمان 415   تلفن :  32200999 031