نماینده کناف دراصفهان

نمایندگان اجرایی ما در شهر  و استان اصفهان

 

عامل اجرایی   شماره یک  شهر اصفهان     آقای علیرضامحقق           تلفن همراه:  3618 717 0912

عامل اجرایی   شماره دو   شهر اصفهان     آقای محمدمحقق              تلفن همراه : 8394 201 0913

عامل اجرایی   شماره سه  شهر اصفهان      آقای رضامحقق                تلفن همراه: 7781 329 0913

عامل اجرایی   شماره چهار شهراصفهان      آقای اصغرمحقق              تلفن همراه:  6266 227 0913

 عامل اجرایی  شماره پنج  شهر اصفهان     آقای محسن محقق            تلفن همراه:  717 1030 0913